Iris ensata Variegata

USDA Zone: 6a
Mail order size: 3 inch pot

$11.00

Plant Type: